Ostoja Uroczysko

Gospodarstwo

„OSTOJA-UROCZYSKO”

REGULAMIN POBYTU GOŚCI

 

Postanowienia ogólne:

 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wynajęcia Jednostki Mieszkaniowej zwanej dalej „JM”
 2. Właściciel/Gospodarz : Anna i Paweł Całujek
 3. Gość: Osoba wynajmująca Jednostkę Mieszkaniową od Właściciela/Gospodarza

 

§ 1

 1. Jednostka mieszkaniowa wynajmowana jest do użytku Gości na doby.
 2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie10.00. .
 3. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty JM w godzinach wcześniejszych, jeżeli JM jest wolna.
 4. Trzymanie zwierząt w JM bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem jest zabronione.

§ 2

 1. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którym jest dokonanie przedpłaty zadatku przez Gościa w wysokości 30% wartości całości zamówienia. Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu podczas meldowania.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu najmu. Pod warunkiem że JM nie została wynajęta innemu Gościowi.

UWAGA! Przerwanie pobytu przez Gościa, nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej należności.

§ 3

 1. Gość powinien używać JM zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
 2. W godzinach 22.00 do 6.00 w obowiązuje cisza nocna .
 3. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gościa jest zabronione, chyba, że Gość uzgodni tę kwestię z gospodarzem. Również ewentualne wizyty należy wcześniej uzgodnić.
 4. W przypadku stwierdzenia w wynajmowanej JM stałego pobytu osób, za które Klient nie wniósł stosownej opłaty, Właściciel może zastosować wobec Gościa karę umowną w wysokości 200% opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.

§ 4

 1. Sprzątanie JM odbywa się samodzielnie przez Gościa. Środki do sprzątnięcia udostępnia gospodarz.
 2. W pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

§ 5

 1. Gospodarz wyznacza miejsce postoju środka transportu Gościa, lecz nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia JM i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób z nim przebywających.
 3. Gość zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić właściciela / gospodarza o wszelkich szkodach jakie Gość wyrządził w wyposażeniu JM lub w samym budynku.
 4. Gość zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z JM.
 5. Gość ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należyta obsługę zaworów wody, urządzeń elektrycznych i gazowych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową.
 6. Gość nie może używać jakichkolwiek urządzeń gazowych oraz urządzeń zasilanych energia elektryczną, nie stanowiących wyposażenia JM poza: komputerami przenośnymi, maszynkami do golenia suszarkami do włosów.

§ 6

 1. Odbiór kluczy następuje bezpośrednio przed wynajęciem JM na terenie posesji.
 2. Przy pobraniu kluczy do JM Gość okazuje dowód tożsamości i oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje.
 3. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do JM, który powinien zwrócić w dniu zakończenia pobytu najpóźniej do godziny 12.00 Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka. 4.Gość ma obowiązek pozostawienia JM w takim samym stanie technicznym i sanitarnym w jakim została on mu przekazana.

§ 7

 1. Gość ma prawo na terenie działki rozpalić ognisko tylko w miejscu do tego przeznaczonym ponosząc pełna odpowiedzialność za ewentualne skutki i straty tym spowodowane.

 

 

 

 

Życzymy przyjemnego pobytu.